Nyheter

Nyheter fra Ome Regnskap

Oppdatering vedr. økonomiske tiltak Corona virus

Regjeringen har kommet med de to første fasene av tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene for bedrifter og ansatte som følge av Corona viruset.
Regnskap Norge jobber i tillegg mot Skatteetaten og Finansdepartementet mht. de ulike fristene og sanksjonene knyttet til disse.

Permittering.
Det er gjort endringer i regler knyttet til permittering.

Etter at permitteringen har trådt i kraft skal arbeidstaker i følge Stortingets enighet motta full lønn fra arbeidsgiver for de første 2 dagene. Fra dag 3 til og med dag 20 får arbeidstaker full lønn fra NAV inntil 6G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
Etter dag 20 i permitteringstiden går arbeidstaker over på dagpenger slik vi kjenner den «ordinære» ordningen, men med tilpasninger for lavtlønte som følge av at inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort. For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter
Det foreslås etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-utbruddet. I første omgang foreslås det at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.
Det er foreløpig ikke klart hvordan ordningen blir utformet i praksis, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten. Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om dette, og det vil bli lagt frem en proposisjon så snart som mulig.

Gjenoppretter statens obligasjonsfond
Det foreslås videre å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. Fondet får foreløpig en ramme på 50 milliarder, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Utsatt betalingsfrist aga
I første krisepakke gikk regjeringen inn for betalingsutsettelse for forskuddsskatt for personlig næringsdrivende og formuesskatt. I denne runden foreslås det også utsatt betaling for arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai.

Frilansere
Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Trygghet for familiene
Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.
Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Nyheter fra Regnskap Norge

RSS Regnskap Norge

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en uforpliktende prat.

Telefon: 56 15 70 00
E-post: omeas@omeas.no